Operational excellence

Wat is operational excellence?

Sommige organisaties onderscheiden zich van andere door hun processen zodanig te optimaliseren dat er geen ruimte meer is voor verspilling. Zo is binnen de automobielindustrie Toyota een van de eersten geweest om hun supply chain anders te organiseren en hiervoor een cultuur te creëren die gedragen wordt door de volledige organisatie. Hierbij enkele basisprincipes waarop deze aanpak gebaseerd is:

Deming Circle (Plan-Do-Check-Act)

 

Schuermans Consulting

Dit is een continue cyclus, uitgaande van feiten en cijfers. “Meten is weten” wordt hier letterlijk genomen: processen (productie, administratie, logistiek, …) worden eerst grondig in kaart gebracht alvorens concrete acties worden opgesteld met als doel de resultaten verder structureel te verbeteren. Cruciaal in deze manier van denken, is het borgen van acties via diverse technieken en het permanent monitoren van het proces tot het gewenste resultaat is bereikt.

Lean thinking

Operational Excellence

Hierbij gaan we kijken hoe we alle soorten van “verspillingen” uit onze processen (in de brede zin van het woord) kunnen elimineren. Hierbij gaan we verder dan het kijken naar enkele gekende voorbeelden van verspilling zoals uitval: hierbij worden bv. de loopafstanden tussen meerdere processtappen kritisch bekeken of worden tussenvoorraden tot een minimum beperkt.

Betrokkenheid en het belang van “urgentie”

“Operational excellence” is veel meer dan het toepassen van enkele technieken: bedrijven die dit reeds succesvol toepassen zullen bevestigen dat het geheim voor langdurig succes ligt in het creëren van een cultuur van betrokkenheid van ALLE medewerkers, gekoppeld aan een missie en strategie die voor iedereen duidelijk is. In een kader waar iedere medewerker dezelfde doelen en resultaten nastreeft en zijn betrokkenheid hierin herkent, ligt de voedingsbodem voor duurzaam succes.

Ronald Schuermans

Hoe past “Operational Excellence” in uw bedrijf?

Als ondernemer/bedrijfsleider voelt u als geen ander de permanente uitdaging om uw bedrijfsresultaten continu te verbeteren. Stilstaan is meestal achteruitgaan, hoe kan u binnen een steeds sneller veranderende omgeving op een structurele manier hiermee omgaan? Het maakt niet uit of u een kleine of (middel)grote onderneming bent, efficiëntie verbetering in de brede betekenis van het woord zal in de toekomst alleen nog maar aan belang toenemen. Met onze ruime ervaring en ons netwerk van professionals kunnen wij u hierbij begeleiden. Samen met u bepalen wij de benodigde ondersteuning om projecten succesvol af te ronden, volgende fases zijn hierbij cruciaal:

  1. U hebt een duidelijke visie en bereidheid om uw processen op lange termijn te verbeteren.
  2. U wilt dat uw medewerkers dit op termijn zelfstandig kunnen doen.
  3. U kiest voor de juiste begeleiding en coaching.
Onze aanpak:

Samen met u maken we een duidelijke scope op van het project en de te bereiken resultaten. Dit gebeurt ahv volgend stappenplan:

  1. Vertrekkend van uw visie en missie worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een “quick scan” waarbij het potentieel tot verbetering wordt geïdentificeerd tijdens een korte maar efficiënte doorlichting van uw bedrijf.
  2. Op basis hiervan wordt een concreet actieplan opgesteld. Hierbij wordt steeds uitgegaan van concrete feiten en cijfers. Wij begeleiden en coachen uw medewerkers bij het opstellen en uitvoeren van dit plan zodat zij dit op korte termijn zelf kunnen uitvoeren waardoor hun betrokkenheid toeneemt.
  3. Volgens het P-D-C-A principe worden besproken acties continu geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.